Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 40.000.000 EUR

Rok prijave: 07.04., 07.05., 08.06., 07.07., 07.09, 07.10.2015.

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:  Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, ZVEZA BANK Podružnica Ljubljana, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.Roki za predložitev vlog so: 07.04., 07.05., 08.06., 07.07., 07.09, 07.10.2015. Javni razpis bo odprt do 07.10.2015 oz. do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 07.10.2015, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi.

Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev (to sta kreditno-garancijski liniji A.2. in B.2.) le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta sredstva potrebuje za razvoj oziroma širitev dejavnosti. Kredit lahko krije do največ 80% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva.

Kreditno – garancijska linija je odprta za:

MSP-je 5+ (podjetja, starejša od 5 let), in sicer kot:

 • A.1. Razvojne garancije
 • A.2. Mikrogarancije

MLADE MSP-je (podjetja, mlajša od 5 let: ni registrirano več kot 60 mesecev do dneva vložitve vloge), in sicer kot:

 • B.1. Razvojne garancije
 • B.2. Mikrogarancije

A.1. Razvojne garancije za MSP-je 5+

 • Namen: spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti
 • Upravičeni stroški projekta: stroški materialnih investicij, stroški nematerialnih investicij ter obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR
 • Maksimalna višina kredita: 1.250.000 EUR pri 60% garanciji Sklada (za cestno tovorni promet 625.000 EUR pri 60% garanciji Sklada) in 937.500 EUR pri 80% garanciji Sklada (za cestno tovorni promet 468.750 EUR pri 80% garanciji Sklada)
 • Višina garancije: garancija v višini 80% glavnice kredita brez obresti se odobri za upravičene stroške, ki se nanašajo samo na nakup nove tehnološke opreme; garancija v višini 60% glavnice kredita brez obresti pa se odobri za vse ostale možne kombinacije upravičenih stroškov
 • Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 10 let; možen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

A.2. Mikrogarancije za MSP-je 5+

 • Namen: zagotavljanje likvidnih sredstev za razvoj oziroma širitev dejavnosti.
 • Upravičeni stroški projekta: obratna sredstva.
 • Maksimalna višina kredita: za mikro in mala podjetja je maksimalna višina kredita 100.000 EUR, za srednje velika podjetja pa 200.000 EUR.
 • Višina garancije: je 60% glavnice kredita brez obresti.
 • Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3 let; možen je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita.

B.1. Razvojne garancije za MLADE MSP-je

 • Namen: spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti.
 • Upravičeni stroški projekta: stroški materialnih investicij, stroški nematerialnih investicij ter obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
 • Maksimalna višina kredita: 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR).
 • Višina garancije: je 80% glavnice kredita brez obresti.
 • Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 10 let; možen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita.

B.2. Mikrogarancije za MLADE MSP-je

 • Namen: zagotavljanje likvidnih sredstev za razvoj oziroma širitev dejavnosti
 • Upravičeni stroški projekta: obratna sredstva
 • Maksimalna višina kredita: za mikro in mala podjetja je maksimalna višina kredita 100.000 EUR, za srednje velika podjetja pa 200.000 EUR
 • Višina garancije: je 80% glavnice kredita brez obresti
 • Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3 let; možen je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

Splošni pogoji kredita

 • Obrestna mera za kredit znaša: 6 mesečni euribor + 0,95%
 • Stroški: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; strošek za odobritev garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno
 • Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko,
 • Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Upravičeni stroški

Kredit se lahko porabi za:

 • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč (max 10%), stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
 •  nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja,
 • obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja,…).

Višina upravičenih stroškov operacije ni omejena. Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev. 

Obdobje upravičenih stroškov

Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja.