Okvirna višina subvencij po tem razpisu znaša največ do 480.000 EUR. Maksimalna višina subvencije je 12.000 EUR.

Rok prijave: 21.04.2015

Predmet produkta so subvencije za inovativna podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad v letu 2015.

Namen produkta je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Upravičeni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.