Okvirna višina subvencij po tem razpisu znaša največ do 1.480.000 EUR. Maksimalna višina subvencije za podjetje je 20.000 EUR.

Rok prijave: 31.03.2015

Predmet produkta so subvencije za novoustanovljena podjetja v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad v letu 2015.

Namen produkta je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo se izboljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. Zasleduje se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Upravičeni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu. Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki imajo sedež podjetja na enem izmed naslednjih problemskih območij z visoko brezposelnostjo:

– območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi;

– območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika);

– območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi);

– območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje,

in so bila registrirana od 1.1.2013 do 27.3.2015 (upošteva se datum registracije podjetja).